Nat Segal

Skiers: Nat Segal location: Dolomites, Italy. Photo by Zoya Lynch.