IMG-20140516-WA0000

Fresh shrimp chips and warm peanut sauce at Thai Shan Inn.